The ICF Church is supported by ‘Stichting ICF Wageningen’, a foundation that manages the ICF church’s properties.


Donations are directed to ‘Stichting ICF Wageningen’, which holds ANBI status. Below the required information of Stichting ICF Wageningen (in Dutch):


Naam van insteling: Stichting International Christian Fellowship Wageningen

KvK: 09197188
RSIN: 820709244 

Contactgegevens: Wim Kanstraat 11, 6708 MH Wageningen

Doelstelling:

1. Het bieden van gastvrijheid en vriendschap aan internationale studenten en andere buitenlanders in Wageningen vanuit een christelijke achtergrond;

2. Het verbreiden van de boodschap van het evangelie aan allen die daarin geïnteresseerd zijn;

3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Ondersteunen van het kerkgenootschap ICF Wageningen (KvK 88196410), dat dezelfde doelen nastreeft als de stichting:

* Beheren van de eigendommen.

* Fondsenwerving.

* Juridische ondersteuning.

Activiteiten:

De activiteiten van de Stichting zijn ieder jaar hetzelfde. Ze betreffen het organiseren van wekelijkse collecten in de kerkdiensten van het kerkgenootschap, het doen van uitgaven in lijn met het beleidsplan, het voldoen van bestuurlijke en financiële verplichtingen (zoals het opstellen van een begroting) en het ondersteunen van de kerkenraad van het kerkgenootschap.

Namen en functies van de bestuurders: 

Koos van der Kolk – voorzitter

Daniel Garcia – secretaris

Gina Chung Ying Ho – penningmeester

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vision & Policy: Academic year 2018 – 2019 ICF Vision & Plans

Financiële jaarverslagen (Engelstalig):

2016 Annual report

2017 Annual report

2018 Annual report

2019 Annual report

2021 Annual report

2023 Annual report

Activities Reports:

ICF Activities